Tel: 0314-63 11 19 /06-47848189 (Secretariaat) E-mail: info@halmac.nl

Regelement Streekwedstrijden 2018

Reglement Streekwedstrijden 2018

 

1. Deelname

Deelname aan de streekwedstrijden is bij voorinschrijving alleen mogelijk voor leden van de organiserende verenigingen (HALMAC, MACL, TCD, VAMAC en MX Winterswijk).

De inschrijving is geldig als het formulier en het inschrijfgeld uiterlijk op de sluitingsdatum van de inschrijving ontvangen zijn.

2. KNMV regels

De organiserende verenigingen zijn aangesloten bij de KNMV, er wordt gereden volgens de officiële KNMV-reglementen, echter met uitzondering van:

 • puntentelling (zie punt 7)
 • geluidmetingen (zie punt 12)
 • sightinglap: wordt bij de streekwedstrijden niet toegepast
 • tijdtraining: wordt bij de streekwedstrijden niet toegepast

  3. Klassen

  Er wordt gereden in de volgende klassen (o.v.):

 • 65cc kw, 65cc gw, 85cc kw (ns en KNMV), 85cc gw (ns, en KNMV)
 • 125cc jeugd t/m 17 jaar ns
 • 125cc
 • 250cc
 • 500cc
 • Dames
 • 40 plus / 50 plus
 • Zijspannen
 • Quads

  Per wedstrijddag mag er slechts in één klasse deel genomen worden (geldt ook voor zijspanbakkenisten).
  Deelnemers die in twee klassen rijden of meedoen onder een andere naam worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname.

  4. Inschrijven

  Inschrijven voor de Streekwedstrijden is uitsluitend mogelijk via één van de organiserende motorclubs en alleen voor leden van deze clubs.

  De inschrijving geldt als zowel het formulier en het inschrijfgeld uiterlijk op de sluitingsdatum van de voorinschrijving bij de organisatie ontvangen zijn.

  De rijders welke tijdig ingeschreven hebben, krijgen uiterlijk één week voor de eerste wedstrijd een programmaboekje met deelnemerslijsten.

  5. Uitslagen/standen

  De jurering en uitslagenverwerking vindt plaats door middel van het transpondersysteem van AMB. Het systeem wordt niet gebruikt voor tijdtraining e.d..

  De uitslagen inclusief de rondeborden worden via de website van Mylaps gepubliceerd, de (tussen/eind)standen via de website van de streekwedstrijden.

  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de transponder. De computerregistratie is leidend bij de vaststelling van de uitslagen.

  6. Startvolgorde

  De startvolgorde voor de eerste wedstrijd in de 1e manche is d.m.v. loting en de 2e manche naar uitslag van de 1e manche.

  Na de 1e wedstrijd wordt de startopstelling van de 1e manche bepaald aan de hand van de tussenstand en de 2e manche naar uitslag van de 1e manche.

  Bij de zijspannen en Quads zullen we de Quads voor het starthek opstellen, deze zullen met een vlagsigniaal starten en de zijspannen zullen achter het starthek plaats nemen en volgens de normale startprocedure starten.

  7. Puntentelling

  De puntentelling per manche is als volgt: 50, 45, 41, 38, 36, 35, 34, enz.
  Vanaf de 40e plaats krijgt iedere rijder die reglementair gefinisht is 1 punt.

  In het eindklassement tellen ALLE verreden manches! (we hanteren dus geen schrapresultaten).

  8. Transponders

  De uitslagen worden via transponders bepaald. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste transpondernummer en van de goede werking daarvan (goed opladen dus).

  Bij de streekwedstrijden is het mogelijk om dezelfde transponder met meerdere rijders te gebruiken (in verschillende klassen/groepen dus.)
  U bent dan zelf wel verantwoordelijk voor het tijdig “verhangen” van de transponder, er wordt bij de start niet op u gewacht omdat u de motor nog niet klaar hebt!

  GEEF WIJZIGINGEN VAN TRANSPONDERNUMMERS DIRECT DOOR AAN DE JURY(bijvoorbeeld als uw eigen transponder het niet goed doet en u van een andere rijder een transponder leent).

  Indien u een ander met uw transponder laat rijden, zonder dat aan de jury te melden, dan zult u uit de uitslag worden gehaald.

  Het is niet toegestaan om zich in de nabijheid van de finishlijn op te houden met een transponder bij zich!

  Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd vlak voor of na de finishlijn met de motor stil te staan!

  9. Dagresultaten / Kampioenschap

  Per te onderscheiden klasse worden de kampioenschapspunten toegekend. De standen worden gepubliceerd via de website van de streekwedstrijden.

  Voor de jeugdklassen worden naast de kampioenschapsbekers ook dagbekers beschikbaar gesteld.

  Na de laatste wedstrijd worden de kampioenschapsbekers toegekend aan de eerste drie geklasseerde rijders per klasse.

  Bij de jeugdklassen krijgen minimaal de eerste vijf geklasseerde rijders een beker.

  De kampioenschapsbekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag na afloop van de laatste manche.

  10. Rijnummer

  U dient te rijden onder het aan u toegekende rijnummer, ook al wijkt dat af van uw KNMV- of clubnummer.

  U dient het aan u toegekende rijnummer voor ALLE wedstrijden aan te brengen en ervoor te zorgen dat de nummers voor de jury/wedstrijdleiding GOED LEESBAAR zijn. Maak de nummerplaten zo nodig na de training en na de 1e manche goed schoon.

  Als er dubbele rijnummers in een klasse meerijden, zullen deze niet geklasseerd worden!

  Indien u een ander met uw rijnummer laat rijden, dan zullen u en de andere rijder beiden gediskwalificeerd worden.
  Beiden mogen dan ook de volgende wedstrijden niet meer meedoen en zullen hun punten kwijt raken!

  MELD WIJZIGINGEN VROEGTIJDIG BIJ DE JURY

  Klik hier voor de eisen voor de nummerplaten en rijnummers.

  11. Milieu

  Het gebruik van een milieumat is voor iedere rijder VERPLICHT!
  Geen milieumat = niet rijden en diskwalificatie!

  Er zal streng gecontroleerd worden op het gebruik van de milieumat in het rennerskwartier.

  Het gebruik van ‘tear-offs (flippers) zijn NIET toegestaan.
  Wel ‘tear-offs (flippers) =niet rijden en diskwalificatie!

  Er zal streng gecontroleerd worden op het gebruik van ‘tear-offs (flippers) tijdens de startprocedure.

  12. Geluidscontrole

  Het geluid wordt dynamisch, dus langs de baan, op meerdere plekken door vrijwilligers van de organiserende verenigingen gemeten.
  Hierbij wordt de KNMV-norm, 94dBa, gehanteerd.

  Bij overschrijding van de norm kan indien noodzakelijk geacht een statische keuring via de 2-meter-max methode plaats vinden.
  Overtreding van de geluidsnorm zal gesanctioneerd worden (van waarschuwing tot diskwalificatie en startverbod).

  Zorg er dus voor dat uw motor aan de geluidsnorm voldoet.

  13. Afval

  Het is niet toegestaan banden, afgewerkte olie e.d. in het rennerskwartier achter te laten, dit soort afval neemt u gewoon mee naar huis.
  Het overige afval deponeert u in de daarvoor bestemde afvalbakken, u laat geen vuil slingeren en laat het rennerskwartier schoon achter.

  14. Daginschrijving

  Na verwerking van de inschrijvingen wordt het programma opgesteld. Daarbij wordt bekeken of en zo ja hoeveel daginschrijvers in de diverse categorieën mogelijk zijn.

  Indien er daginschrijving mogelijk is geldt het volgende:
  Heeft u niet vooringeschreven en wilt u toch eens meedoen, dan bestaat de mogelijkheid om ook per wedstrijddag in te schrijven.
  Daginschrijvers krijgen bij inschrijving door de jury een rijnummer toegekend
  Daginschrijvers rijden niet mee voor het dagklassement en de competitie, de uitslagen worden wel gepubliceerd.

  Klik hier voor de actuele informatie over daginschrijvingen.

  15. Melden

  U moet zich bij IEDERE wedstrijd PERSOONLIJK melden bij het wedstrijdsecretariaat. Hierbij dient u te kunnen tonen:

  • geldig lidmaatschapskaart van één van de organiserende verenigingen
  • geldig verzekeringsbewijs (KNMV Basis sportlicentie/KNMV-startlicentie/KNMV-off-roadlicentie)

  Als u zich niet gemeld heeft, zult u voor de wedstrijd niet toegelaten worden in het parc fermé en wordt u teruggestuurd naar de tijdwaarneming om alsnog een “meldingsbewijs” te halen. Er wordt met de start niet op uw gewacht!

  NIET GEMELD = NIET RIJDEN !!

  16. Verzekering

  De deelnemers aan de streekwedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige verzekering:

 • KNMV Basis Sportlicentie; of
 • KNMV Startlicentie; of
 • KNMV-Off-Roadlicentie

  !! Let op: NIET GELDIG ZIJN:

 • buitenlandse licenties
 • MON-licentie

17. Verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de streekwedstrijd doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee.

Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers.

Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt door de Juryvoorzitter van de streekwedstrijdencommissie gesanctioneerd.

NOCH DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING VAN DE STREEK-WEDSTRIJD NOCH DE CENTRALE ORGANISATIE VAN DE STREEK-WEDSTRIJDEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE (ZAAK- EN LETSELSCHADE) VAN DE DEELNEMERS VAN DE STREEKWEDSTRIJD, OPGELOPEN TIJDENS OF TEN GEVOLGE VAN DE DEELNAME AAN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN, INCLUSIEF DE VOORBEREIDINGEN DAARTOE, DIE PLAATSVINDEN ONDER AUSPICIËN VAN DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING VAN DE STREEKWEDSTRIJD.

DE DEELNEMER KAN VOOR VOORNOEMDE SCHADE OOK NIET OFFICIALS, ORGANISATOREN, BESTUURSLEDEN OF MEDEWERKERS / VRIJWILLIGERS VAN DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING, DE CENTRALE ORGANISATIE VAN DE STREEKWEDSTRIJDEN, DE KNMV OF ANDERE DEELNEMERS AAN TRAININGEN EN / OF WEDSTRIJDEN AANSPRAKELIJK STELLEN.

Door ondertekening van het (dag)inschrijfformulier verklaart de deelnemer (of bij jeugd tot en met 17 jaar de ouder/voogd) kennis genomen te hebben van de regels en daarmee akkoord te gaan.

18. Fair play en Respect …. over de regels en de geest van de sport

Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch is niet altijd duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en respect moet worden gestimuleerd.

Wel is zeker dat we er met zijn allen iets aan kunnen doen. En daarmee bedoelen we sporters, begeleiders, trainers, monteurs, officials, KNMV en publiek. Het gaat erom dat iedereen zich aan regels houdt en respect heeft voor de ander, dat je je verantwoordelijkheden kent.
Overmatig alcoholgebruik door de rijder en door de mensen om hen heen hoort daar niet bij.

ZONDER RESPECT GEEN SPORT

Om het motocrossen mogelijk te maken zijn dagelijks vele vrijwilligers actief, zonder hen geen motocross!

Geef hen het respect dat ze verdienen en laat dat blijken! Een complimentje doet zoveel goeds …

In het belang van de sport (veiligheid, milieu, vergunning, ….) worden door de vrijwilligers beslissingen genomen.
Wij vragen u, ook al bent u het niet eens met een beslissing, die wel gewoon te accepteren. Toon respect!
En heeft u vragen? Stel ze gerust, maar dan wel zonder (verbaal) geweld.

Het aloude gezegde luidt: verander de wereld en begin bij jezelf.

Dat is een opdracht voor iedereen en laat anderen zien hoe mooi motorsport is.

19. Zero Tolerance

In het kader van de veiligheid op de baan zijn baanofficials, EHBO-ers …… voor de rijders en publiek aanwezig.

Met vlagsignalen worden gevaarlijke situaties kenbaar gemaakt. De rijders zullen ten alle tijde op de juiste wijze op de vlagsignalen moeten reageren.

Bij geconstateerde overtredingen zal het zogenaamde Zero Tolerance beleid, zoals in 2011 door de KNMV is geïntroduceerd, gehanteerd worden.
De term dekt de lading:

NEGEREN VAN DE GELE VLAG WORDT NIET GETOLEREED

De wedstrijdleider zal met de Juryvoorzitter in overleg de overtreders op gepaste wijze sanctioneren.

Spring naar toolbar